ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ബാസ്‌റ്റൈൽ ദിനത്തിൽ പാരീസിൽ വൻ പ്രതിഷേധം.

July 16, 2020,  4:54 AM

Share :ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ജീവനക്കാരെയും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ ട്രെയ്ഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാസ്‌റ്റൈൽ ദിനത്തിൽ പാരീസിൽ വൻപ്രതിഷേധം നടന്നു.തൊഴിലാളികളുടെ പ്രകടനത്തിന് നേരെ നടന്ന പോലീസ് കയ്യേറ്റത്തെത്തുടർന്ന് തൊഴിലാളികളും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി.EBAN Marketing is a custom website designing and digital marketing company in Trivandrum.
  • EBAN Marketing is a custom website designing and digital marketing company in Trivandrum.

പ്രധാന വാർത്തകൾ